Pretensioonid ja garantii

Pretensioonid ja garantii.

14 päevane taganemisõigus

1.1.   Vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele on füüsilisest isikust tarbijal õigus ostu-müügi leping katkestada 14 kalendripäeva jooksul alates toote kättesaamisest.

1.2.    Kasutades 14-päevast lepingust taganemise õigust, on Ostjal õigus toodet proovida ja sellega tutvuda, et veenduda selle sobivuses, kuid proovimise käigus tuleb tagada toote ja selle pakendi minimaalne mõjutatus. Toote proovimiseks Kasutamistingimuste tähenduses on toote samaväärne kasutamine nagu see on võimalik enne ostu sooritamist jaemüügi asutuses.

1.3.    Tarbija peab taganemisõiguse kasutamisel jälgima võlaõigusseaduse §-s 562 sätestatud tarbija kohustusi. Tagastamisele kuuluva asja halvenemise korral vastutab tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, peaks tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes.

1.4.    Ostu-müügilepingust taganemise õigus ei kehti toodete puhul, mis on valmistatud ostja isiklikke omadusi või erivajadusi silmas pidades (seadet on muudetud vastavalt kliendi erisoovile).

1.5.    Filtri pakendi avamisel seadme tagastuse puhul, tasub klient terve filtrikomplekti ulatuses või arvestatakse filtrite komplekti maksumus tagastussummast maha.

1.6.    Ostjal on õigus sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

1.7.    Ostja kohustub kandma tagastamisega seotud postikulud, välja arvatud, kui Ostjale toimetatud toode ei vasta tellitule.

1.8.    Lepingu katkestamisel tuleb toode viivitamatult (vähemalt 30 kalendripäeva jooksul) tagastada.

1.9.    Toote tagastamise korral pakub Müüja võimalust toode asendada teise tootega koos hinna ümberarvestamisega.

1.10.Kui Ostja ei soovi asendus tootega, kannab Müüja hiljemalt 14 päeva jooksul Ostja pangaarvele tagasi toote eest makstud summa. Tagasimaksmine toimub ainult sellele arveldusarvele, millelt tellimuse eest tasuti.

1.11. Ostja nõustub võimalusega, et ostu-müügi lepingu katkestamise õiguse kuritarvitamise korral keeldub Müüja teda edaspidi teenindamast.

1.12 Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

2. Pretensiooni esitamine, tingimused ja garantii.

2.1.    Pretensiooni esitades tutvu alati eelnevalt proair.ee kasutustingimustega . Pretensiooni esitamise avaldus ava siit .

2.2.    Kaubale pretensioonide esitamise aeg on eraisikule 24 kuud alates toote üleandmisest. Juriidiliste isikute puhul lähtutakse tootjapoolsest garantiiajast. Garantii ei kehti toote kasutamisest tulenevatele kuluvosadele.

2.3.    Pretensioonide esitamise aja jooksul on Tarbijal õigus toote tasuta remondile või asendamisele. Kui viga on tekkinud tootja süül, kaetakse kõik materjali- ja tootmisvead ning töö kui varuosade maksumus.

2.4.    Air Tec Baltic OÜ poolt antav müügigarantii ei kata toote vea või kahjustuse poolt põhjustatud otseseid ega kaudseid kahjusid, kaotusi ega ebameeldivusi.

2.5.    Kui Kaup on müüdud Tarbijale, siis kuue esimese kuu jooksul Kaubal ilmnenud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas Müügilepingu sõlmimise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama majandus- ja kutsetegevuses tegutsev Air Tec Baltic OÜ .

2.6.     Air Tec Baltic OÜ on õigus delegeerida defekti väljaselgitamine edasi seadme tootjale.

2.7.    Kauba puuduse ilmnemisel peab Tarbija hiljemalt kahe kuu jooksul peale defekti ilmnemist Air Tec Baltic OÜ teavitama esitades selle kohta  pretensiooni  (VÕS § 220 lg 1). Pretensiooni esitamise korral kannab esimese kuue kuu jooksul Kauba üleandmisest Tarbijale asja parandamisega või asja asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud Air Tec Baltic OÜ (VÕS § 222 lg 4).

2.8.    Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud Air Tec Baltic OÜ üksnes juhul, kui Tarbija pretensioon oli õigustatud. 

2.9.    Teavitus (pretensioon) peab olema saadetud kahe kuu jooksul peale defekti avastamist. Nimetatud tähtaja möödalaskmise korral kaotab Kasutaja õiguse nõuda Air Tec Baltic OÜ Kauba parandamist või väljavahetamist.

2.10. Air Tec Baltic OÜ kohustub vastama Tarbija kirjalikule või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kaebusele 15 päeva jooksul (TKS § 19 lg 6).

2.11.Puudusega Kauba või selle detaili asendamise korral on Air Tec Baltic OÜ õigus nõuda Kasutajalt puudusega Kauba või Kauba detaili tagastamist. Kui Kasutaja nõuab Kauba parandamist ja nõue on põhjendatud, kuid Air Tec Baltic OÜ ei tee seda mõistliku aja jooksul, võib Kasutaja Kauba ise parandada või lasta seda teha kolmandal isikul ning nõuda Air Tec Baltic OÜ lt selleks tehtud mõistlike kulutuste hüvitamist.

2.12.Kui Kauba parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub, kui Air Tec Baltic OÜ keeldub õigustamatult asja parandamast või asendamast või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast talle lepingutingimustele mittevastavusest teatamist ning Tarbija ei soovi või ei saa lasta teha parandusi kolmandal isikul, on Tarbijal õigus Müügilepingust taganeda ja Kaup Air Tec Baltic OÜ le tagastada.

2.13. Air Tec Baltic OÜ kohustub tagastama Müügilepingu alusel tasutud ostuhinna 14 päeva jooksul arvates põhjendatud  Taganemisavalduse saamisest ja Kauba tagastamist Air Tec Baltic OÜ le.

2.14.Pretensioonide esitamise aluseks on ostu tõendav dokument, ehk müügiarve.

2.15.Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, reguleerimine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega selliste vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste mitte täitmine.

2.16.Pretensioonide esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil peale toote üleandmist ostjale.

2.17. Air Tec Baltic OÜ ei kõrvalda pretensioonide esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud:

  • seadmesse installeeritud tarkvaralistest vigadest;
  • normaalsest kulumisest;
  • ebaõigest kasutamisest või hooldamisest (sh juhul, kui seadet on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik);
  • seadme ja/või detaili seerianumbri, kontrollkleebise või markeeriva kleebise rikkumisest, vahetamisest või eemaldamisest;
  • kliendile enne seadme ostmist poolt teatavaks tehtud puudustest;
  • väliteguritest (muu hulgast äike, nõuetele mittevastav elektripinge ja elektripinge kõikumised, niiskus, vedelik, mehhaanilised vigastused jne.);
  • toode ei tööta omaniku süül, ebaõige ekspluateerimise tulemusena, kasutusjuhendi mittejälgimisel või kui defektid tekkisid toote mittehoolikal hoidmisel, hooldamisel või ülekoormamisel;

2.18. Air Tec Baltic OÜ tugineb vastutuse kindlaks määramisel tootja poolt volitatud esindaja teostatavale ekspertiisile. Kui ekspertiisi tulemusel selgub, et puudused on põhjustatud eelpool loetletud teguritest, kuid seadme remontimine on võimalik, siis on Tarbijal võimalus tellida tasuline remont. Vedelikukahjustusega, niiskuskahjustusega ja mehaanilise vigastusega seade (Kaup) kuulub ka edaspidi remontimisele üksnes tasulises korras.

2.19.Seadmele (Kaubale) teostatud ekspertiisi (diagnostika) eest tuleb tasuda ekspertiisi tasu kui Air Tec Baltic OÜ ei ole vastutav seadmel ilmnenud puuduse kõrvaldamise eest ning seadme remontimine ei ole võimalik. Samuti tuleb Tarbijal tasuda ekspertiisi tasu kui seadmel ei tuvastata ekspertiisi (diagnostika) tulemusel puudust ning seade vastab tootja tehnilistele nõuetele.

2.20.Ekspertiisi tasu ei pea maksma eraklient esimese kuue kuu jooksul alates Kauba üleandmisest.

2.21.Kui Tarbija ei esitab pretensiooni hiljem kui 6 kuud (kuni 2 aastat) peale Kauba kättesaamist või ei nõustu Air Tec Baltic OÜ seisukohaga, tuleb tarbijal tõendada, et:

2.22.tegemist on puudusega (lepingutingimustele mittevastavusega);

2.23.puudus või selle põhjus eksisteeris seadme üleandmise hetkel;

2.24. Air Tec Baltic OÜ on puuduse eest vastutav.

2.25.Kui Air Tec Baltic OÜ on andnud seadmele müügigarantii, siis tagab Air Tec Baltic OÜ puuduste kõrvaldamise kooskõlas müügigarantii tingimustes tooduga.

2.26.Pretensiooni esitamise õiguse kasutamiseks tuleb täita pretensiooni esitamise avaldus ja saata see e-postiga info@airtecbaltic.ee. Lisaküsimuste korral palume helistada tööpäevadel kell 10.00-15.00 telefonil +372 56 900 471.

2.27.Toote ametliku hooldusesinduse olemasolul toimetage toode hooldusesindusse.

2.28.Pretensiooni esitamise tingimused kehtivad koos www.airtecbaltic.ee kasutustingimustega.

Ostukorv

Ostukorvis tooteid ei ole

Phone Cart